SCRUM

Co to jest SCRUM?

Scrum jest jednym ze sposobów podejścia do realizacji złożonych produktów. Wywodzi się z nurtu Agile, czyli zwinności w wytwarzaniu oprogramowania. Manifest Agile został sygnowany na początku XXI w. przez osoby wywodzące się z tzw. lekkich metodyk, w tym twórców Scruma – Kena Schwabera i Jeffa Sutherlanda. Ustalili oni wtedy łączące ich, wspólnie wyznawane wartości.

Polegają one na tym, aby bardziej cenić:

Kwestie po prawej stronie uznawane są za wartościowe, jednakże elementy po lewej stronie są znacznie bardziej istotne. Scrum nie jest metodyką, a jedynie tzw. frameworkiem, czyli ramą strukturalną, w której organizuje się pracę. Wspomniana rama wyznaczana jest poprzez zestaw praktyk, zasad oraz wartości mających swoje korzenie w Lean Thinking.

Schemat w SCRUM: Plan Do Check Act

Planowanie i kontrolowanie przebiegu prac w Scrumie oparte jest o empiryzm. Oznacza to gromadzenie wiedzy oraz podejmowanie decyzji na podstawie tego, co zostało wcześniej poznane w wyniku doświadczeń, a nie na podstawie założeń. W empiryzmie weryfikowane są hipotezy i na podstawie rzeczywistych danych możliwe jest dokonywanie zmiany kierunku, w jakim rozwijany jest produkt.

W Scrumie oprogramowanie jest wytwarzane w sposób iteracyjny w tzw. Sprintach (zorganizowanych na wzór cyklu P-D-C-A, czyli Plan-Do-Check-Act), co umożliwia tworzenie wysokiej jakości oprogramowania w krótkich odstępach czasu. Pozwala to skracać pętlę uczenia się, dzięki czemu możliwa jest maksymalizacja wartości biznesowej oraz minimalizacja ryzyka. Efektem końcowym Sprintu jest gotowy do użycia przyrost, zawierający wszystkie ukończone elementy wykonane w trakcie iteracji.

Efektem takiego podejścia jest zbieżność końcowego produktu z potrzebami interesariuszy, redukcja kosztów, jak również zwiększenie produktywności i zaangażowania pracowników w wykonywaną pracę.

Zespoły pracujące w Scrumie są interdyscyplinarne oraz samoorganizujące się w powierzonym zakresie odpowiedzialności. Dzięki temu zespół ma swobodę decyzji w zakresie doboru narzędzi i procedur niezbędnych do wytworzenia wysokiej jakości produktu. Dodatkowo Zespół Scrumowy jest z założenia wysoce komunikatywny, co obejmuje również przedstawiciela klienta, aktywnie biorącego udział w procesie.

Filary SCRUM’a

Filarami Scruma są transparentność, inspekcja oraz adaptacja. Transparentność oznacza, że poszczególne elementy procesu muszą być widoczne dla wszystkich osób zaangażowanych w osiąganie rezultatów – zarówno Zespołu Scrumowego, jak również interesariuszy. Wynikiem przejrzystości jest powszechne zrozumienie przez te osoby aspektów procesu, a więc np. wspólnego nazewnictwa elementów procesu czy posługiwanie się wspólną definicją ukończenia pracy przez osoby ją wykonujące, jak również akceptujące jej efekty. Z kolei inspekcja wraz z adaptacją służą wykrywaniu rozbieżności oraz dokonywaniu korekty, w celu ograniczania występujących odstępstw oraz dostosowania się do warunków otoczenia zaistniałych w rzeczywistości.

Filary SCRUM: Transparentność, Inspekcja, adaptacja

Wartości w SCRUM

Wspomniane filary Scruma wynikają z przyjętych w Scrumie wartości: skupienia, zaangażowania, otwartości, szacunku i odwagi. Dzięki temu możliwe jest stworzenie atmosfery wzajemnego zaufania w gronie wszystkich współpracujących osób. Członkowie Zespołu Scrumowego skupiają się tylko na pracy do wykonania w danym Sprincie, aby osiągnąć jego cel. Zarówno zespół, jak również interesariusze zaangażowani są w osiągnięcie sukcesu. Zespół Scrumowy oraz interesariusze pozostają otwarci na inne pomysły, jak również wszelkie aspekty związane z wykonywaną pracą i wyzwaniami. Członkowie Zespołu Scrumowego wzajemnie szanują swoje opinie oraz kompetencje. Zespół Scrumowy ma odwagę by przedstawiać swoje idee, jak właściwie postępować i przezwyciężać trudności.

mautic is open source marketing automation

Ta strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close